ยินดีต้อนรับสู่เว็บสาขาพัฒนาสังคม ตอนนี้เว็บบอร์ดใหม่ใช้ได้แล้วนะคะ ลองใช้กันดูนะคะ ส่วนเรื่องข่าวสารของนิสิตและคณาจารย์ อยากจะให้นิสิตทุกร่นมีส่วนในการร่วมจัดทำ โดยการสร้าง Blog รุ่นตนเอง (เพื่อที่จะสะดวกในการ Update ได้ด้วยตนเอง) แล้วนำมาเชื่อมลิ้งค์กับเว็บของสาขาเราค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม

ชื่อ – นามสกุล: นางสุกมล มุ่งพัฒนสุนทร
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าสำนักศิลปศาสตร์ฝ่ายบริหาร,
หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม,
ผู้ประสานโครงการพิเศษ (พัฒนาสังคม)
วัน/เดือน/ปีเกิด : 23 ธันวาคม 2520
ที่อยู่ : สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
เบอร์โทรติดต่อ : 1307
e – mail : sukamonm@nu.ac.th
sukamon_m@hotmail.com

ประวัติการศึกษา (เรียงจากล่าสุด) :
ระดับปริญญาเอก -
ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2547
ระดับปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543

ประวัติผลงาน (เรียงจากล่าสุด) :
- ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมบริโภควัตถุนิยมของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
- ปัจจัยทางจิตสังคมและลักษณะทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรักษ์สัตว์ของนักเรียนวัยรุ่นชายในชนบท, วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2546

รางวัล / เกียรติประวัติ (เรียงจากล่าสุด) :
- รางวัลผลงานการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2548 ประเภทวิทยานิพนธ์
- ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ จากทบวงมหาวิทยาลัย, 2546.
- ประกาศเกียรติคุณรางวัลเรียนดี จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2544.

ความเชี่ยวชาญ :
- การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
- การสร้างมาตรวัดและการออกแบบเครื่องมือในการวิจัย
- การใช้โปรแกรม SPSS/FW สำหรับการวิเคราะห์ประมวลผลการวิจัยทางสังคมศาสตร์

ความสนใจ :
- การวิจัยและพัฒนามนุษย์
- การศึกษาสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยในสภาวะการเปลี่ยนแปลง
- เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ และการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
- การพัฒนาแบบวัดและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์


ชื่อ – นามสกุล : นางสาวณัฏฐิมา มากชู
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม
วัน/เดือน/ปีเกิด : 12 ตุลาคม 2518
ที่อยู่ : สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
อ.เมือง จ.พะเยา
เบอร์โทรติดต่อ : 054 466660
E – mail : tairs12@hotmail.com


ประวัติการศึกษา (เรียงจากล่าสุด) :
ระดับปริญญาเอก กำลังศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง-บริหาร)

รางวัล / เกียรติประวัติ (เรียงจากล่าสุด) :
วิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำคณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2545

ความเชี่ยวชาญ :
งานนโยบายและการวางแผน

ความสนใจ :
1. ให้คำปรึกษาการวางแผน หรือโครงการ
2. อาสาพัฒนาในพื้นที่ห่างไกล


ชื่อ – นามสกุล : นางสาวเสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
วัน/เดือน/ปีเกิด :
ที่อยู่ : สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
เบอร์โทรติดต่อ : 1307
e – mail : pick_lim@hotmail.comประวัติการศึกษา (เรียงจากล่าสุด) :
ระดับปริญญาเอก ..........................................................
ระดับปริญญาโท ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี ร.บ. (รัฐศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติผลงาน (เรียงจากล่าสุด) :
- การศึกษาสภาพและปัญหากระบวนการจัดทำแผนชุมชน กรณีศึกษา:เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก
- เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ความสนใจ :
- ด้านการพัฒนาศักยภาพของชุมชน การพัมนาท้องถิ่น เครือข่ายการพัฒนา ทุนทางสังคม การวางแผน โครงการ


ชื่อ – นามสกุล : น.ส.ประไพพิศ โอฬารวัฒน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
วัน/เดือน/ปีเกิด : 17 ธันวาคม 2523
ที่อยู่ : 139 ม.1 ต.จรเข้ร้อง อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
เบอร์โทรติดต่อ :
E – mail : OLANWAT@HOTMAILCOM


ประวัติการศึกษา (เรียงจากล่าสุด) :
ระดับปริญญาเอก -
ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตย์ สหสาขาพัฒนามนุษย์และสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตย์ โทกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติผลงาน (เรียงจากล่าสุด) :
- โครงการวิจัยเรื่องธรรมาภิบาลการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพะเยา
- โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวางแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เกาะลันตาใหญ่”
- หนังสือเรื่อง “แบบเรียนก.ไก่ฉบับมอแกน” และ “สื่อการเรียนท้องถิ่นให้กับเด็กมอแกน”

ความเชี่ยวชาญ :
ชุมชนเมือง

ความสนใจ :
พื้นที่สาธารณะ
ประชาสังคม


ชื่อ – นามสกุล : ชยาณัญ มณีวรรณ
ตำแหน่ง : อาจารย์
วัน/เดือน/ปีเกิด : 24 มิถุนายน 2525
เบอร์โทรติดต่อ : 084 – 6142995
E – mail : bee_p@hotmail.com


ประวัติการศึกษา (เรียงจากล่าสุด) :
ระดับปริญญาโท สาขาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
ระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2546
ประวัติผลงาน (เรียงจากล่าสุด) :
- โครงการวางแผนและจัดทำผังประเทศ ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2549
- วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตเรื่องการให้บริการรถขนส่งสาธารณะ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
- โครงการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2548
- โครงการศึกษาการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547
- โครงการวิจัย การศึกษาศักยภาพการบริหารงานเทศบาลตำบล ในจังหวัดเชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2546

รางวัล / เกียรติประวัติ (เรียงจากล่าสุด) :
- รางวัลเรียนดีเหรียญเงิน ประเภทเรียนดีตลอดหลักสูตร สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546
- รางวัลเรียนดีเหรียญทองแดง ประจำปีการศึกษา 2545ชื่อ – นามสกุล : นางสาวขวัญ สงวนเสริมศรี
ตำแหน่ง : อาจารย์
วัน/เดือน/ปีเกิด : 14 ต.ค. 2497
ที่อยู่ : 309 หมู่ 5 ต. ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา
E – mail : kwans@ nu.ac.th

ประวัติการศึกษา (เรียงจากล่าสุด) :
ระดับปริญญาเอก กำลังศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท สคม. (สิ่งแวดล้อม)
ระดับปริญญาตรี ศศบ. (ประวัติศาสตร์)ชื่อ – นามสกุล : มนตรา พงษ์นิล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วัน/เดือน/ปีเกิด : 5 พฤศจิกายน 2515
ที่อยู่ : 243 หมู่ที่ 8 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
เบอร์โทรติดต่อ : 0 5446 6666 ต่อ 1310
E – mail : pmontra@hotmail.comประวัติการศึกษา (เรียงจากล่าสุด) :
ระดับปริญญาเอก -
ระดับปริญญาโท มานุษยวิทยามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
ระดับปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537

ประวัติผลงาน (เรียงจากล่าสุด) :
มนตรา พงษ์นิล. 2551. “สิทธิชุมชนกับการกู้วัดติโลกอารามในกว๊านพะเยา” ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
รังสิต ประจำปี 2551 ครั้งที่ 2. วันที่ 3 เมษายน 2551 อาคารอิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต. (กำลัง
ดำเนินการเตรียมการประชุมและตีพิมพ์ต่อไป)
มนตรา พงษ์นิล. 2551. “กะเทยในมหาวิทยาลัย : ความหลากหลายของอัตลักษณ์ทางเพศ” ใน การประชุม
ประจำปีเพศวิถีศึกษาในสังคมไทย ครั้งที่ 1. วันที่ 7-8 มกราคม 2551. โรงแรมรัตนโกสินทร์ กทม.
มนตรา พงษ์นิล. 2550. “ประวัติศาสตร์การพัฒนาในอาณาบริเวณกว๊านพะเยา” ใน การประชุมวิชาการประจำปี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 3. ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หน้า 537-544.
มนตรา พงษ์นิลและคณะ. 2550. รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง การศึกษาตัวแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
ระบบหลักประกันสุขภาพระดับชุมชนระหว่างกองทุนของภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลและกองทุน
สุขภาพชุมชน พื้นที่นำร่อง : กรณีศึกษาตำบลบ้านปิน ตำบลบ้านถ้ำ ตำบลหนองหล่ม และตำบลคือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา. (ทุนอุดหนุนวิจัยจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ)
มนตรา พงษ์นิล. 2549. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อพึ่งพาตนเองของ
เครือข่ายศูนย์รวมน้ำใจธนาคารหมู่บ้าน 4 ตำบล อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา. (ทุนอุดหนุนวิจัยจาก
สถาบันพระปกเกล้า)
มนตรา พงษ์นิล. 2549. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง พลวัตวัฒนธรรมของประวัติศาสตร์การพัฒนาในอาณา
บริเวณกว๊านพะเยา. (ทุนอุดหนุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ)
มนตรา พงษ์นิล. 2548. “ภูมิปัญญากว๊านพะเยา : บนเส้นทางผลิตภัณฑ์ชุมชนกับคนกินน้ำแม่เดียวกัน” ใน
หนังสือรวมบทความเรื่อง ภูมิปัญญากับการสร้างพลังชุมชน. เอกสารวิชาการลำดับที่ 44. ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). กรุงเทพฯ : โอ.เอส.การพิมพ์, หน้า 7 – 62.
มนตรา พงษ์นิลและคณะ. 2547. รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง ประมวลองค์ความรู้ของโครงการส่งเสริมสุขภาพใน
เขตภาคเหนือตอนบน. (ทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
มนตรา พงษ์นิล. 2547. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง กว๊านพะเยาในบริบทการพัฒนา : ความหมายและ
ปฏิบัติการ. (ทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา)
มนตรา พงษ์นิลและคณะ. 2547. รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมฉบับสมบูรณ์เรื่อง ภูมิปัญญา การ
พัฒนาและการใช้ประโยชน์จากหนองเล็งทราย. (ทุนอุดหนุนวิจัยจากมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน)
จันทร์ติ๊บ ฟูเฟืองและคณะ. 2546. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง วิถีชีวิตและสถานภาพของชาวประมงกว๊าน
พะเยา. (ทุนอุดหนุนวิจัยจากมูลนิธิชุมชนไท)---ผู้ร่วมวิจัย
มนตรา พงษ์นิล. 2541. พหุลักษณ์ของสำนึกทางชาติพันธุ์ : การจัดระเบียบทางเศรษฐกิจการเมืองของหมู่บ้านม้ง
ภูสวย จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์มานุษยวิทยามหาบัณฑิต. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะรัฐศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ผลงานที่กำลังดำเนินการวิจัย
เวียงในจังหวัดพะเยา : จากชุมชนโบราณสู่การพัฒนาเป็นระบบกิจกรรมนิสิตในสถาบันอุดมศึกษา
ประตูเมืองพะเยา : การเปลี่ยนแปลงบทบาทและสถานภาพในบริบททางประวัติศาสตร์
วัยรุ่นกับวัฒนธรรมของความสัมพันธ์ทางเพศ : กรณีศึกษานักเรียน นิสิตนักศึกษาในอำเภอเมืองพะเยา

รางวัล / เกียรติประวัติ (เรียงจากล่าสุด) :
-

ความเชี่ยวชาญ :
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาสังคม นิเวศวิทยาวัฒนธรรมกับการพัฒนา เพศวิถี

ความสนใจ :
ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาสังคม
นิเวศวิทยาวัฒนธรรมกับการพัฒนา เพศวิถี


ชื่อสกุล ปัทมา สมิตะสิริ
วัน-เดือน-ปีเกิด 27 กรกฎาคม 2504
อีเมลล์ pat2706@hotmail.com


ประวัติการศึกษา (เรียงจากล่าสุด) :
ระดับปริญญาเอก กำลังศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท จิตวิทยาโรงเรียน (วท.ม.)
ระดับปริญญาตรี สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา (ศศ.บ.)

2 ความคิดเห็น:

Aj.Aump กล่าวว่า...

ปล.ประวัติอาจารย์สาขาเรายังไม่ครบยังขาดอีก 4 ท่าน รออีกซักหน่อยนะคะ

หนู50 ค่ะ กล่าวว่า...

อาจารย์ขา รบกวนฝากแนะนำการเพิ่มข้อมูลลงในสาขาด้วยค่ะ
1. เว็บบอร์ดของสาขาค่ะ
2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของนิสิตและกิจกรรมและวิชาต่าง ๆ ของคณาจารย์ในสาขาวิชา
3. บทความของอาจารย์และนิสิตในสาขาวิชาค่ะ
4. แหล่งรวมรูปภาพและประวัติของนิสิตในแต่ละรุ่นค่ะ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะ
อีกอย่าง หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ทั้ง นิสิตและอาจารย์เราจะส่งข้อมูลไปที่ไหนอย่างไรคะอาจารย์

สถิติผู้เยี่ยมชม